En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador

Arbeidet i Ecuador

Misjonsalliansens arbeider i de store slumområdene Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i havnebyen Guayaquil. Omtrent 2,5 millioner mennesker lever her, mange av dem i stor fattigdom. Misjonsalliansen vil bidra til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv, slik at de kan oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Vi jobber for å skape samhold og solidaritet i slumområder preget av strid og mistillit innbyggerne imellom.

Utvikling av lokalsamfunnet

Misjonsalliansen tilrettelegger overfor sine 50 partnerorganisasjoner i Guayaquil, for et bredt og allsidig utviklingsarbeid. Vi jobber for at partnerne selv skal ta ansvar for sitt nærmiljø og igangsette prosjekter for å bedre livssituasjonen for menneskene som lever der. Alt vårt arbeid innenfor skole, hiv/aids, handikapsentre og fotball er et resultat av dette samarbeidet.

Skole

Vi samarbeider med lokale skoler og myndigheter for å gi barn og ungdommer et godt og inspirerende læringsmiljø. Et tiltak som har vist seg svært nødvending, er å erstatte bambusskoler og klasserom med bygninger i mur. Dette beskytter skolene mot regntiden og bedrer støy og støvforhold i klasserommene. Vi bygger også skolegårder, toaletter og biblioteker og finansierer pulter, stoler og annet skolemateriell. Ecuadorianske skolemyndigheter setter stadig større krav til lærernes kunnskapsnivå, både faglig og pedagogisk, noe som medfører et behov for videre opplæring. Vi tilbyr dem derfor kurs i matematikk, språk og pedagogikk. Vi samtaler også med elevenes foreldre om viktige temaer som barneoppdragelse, barns rettigheter, familieliv og farer ved rusmisbruk og kriminalitet. Hensikten er at skoleledelse, lærere og foreldre skal stå sammen for å gi barna en best mulig oppvekst. Mye av vårt arbeid knyttet til skole og utdanning, finansieres gjennom Fadderordningen.

Helse

I samarbeid med lokale helsesentre tilbyr vi skolehelsetjeneste til alle barn ved våre samarbeidsskoler.

Hiv/aids

Hiv/aids-prosjektet startet opp i 2009, og har som hovedmål å medvirke til at det blir en nedgang av nye tilfeller av hivsmittede. For å nå dette målet har man vurdert at informasjon og opplysningsarbeid er viktige strategiomområder. I tillegg ønsker man i prosjektet å hjelpe til at personer som er hivsmittede eller har aids kan øke livskvaliteten sin. Ungdommer er en viktig målgruppe for prosjektet, og hvert år utdannes en gruppe ungdommer i temaene verdier, seksualitet og hiv/aids. Denne gruppen reiser så rundt på skoler og lærer opp sine jevnaldrende i de samme temaene. I 2010 fikk over 5000 ungdommer opplæring i verdier, seksuaitet og hiv/aids. Å tilrettelegge for at alle skal ha adgang til å teste seg for hiv er viktig, for å unngå at flere blir smittet av hiv, og for at de som er hivpositive kan få den medisinske hjelpen de trenger. Misjonsalliansen lærer opp helsestasjoner, slik at de kan ha arrangere testekampanjer i sitt nærmiljø.

Funksjonshemmede

I Guayaquils storbyslum driver Misjonsalliansen Centro Creer Nord og Centro Creer Sør, to handikapsentre for barn. Omtrent 200 familier er tilknyttet disse. Barna får terapi, trening, enkel undervisning og hjelp til å videreutvikle seg for å mestre daglige gjøremål. Vi arbeider også for at ungdom med ulike typer funksjonshemninger skal inkluderes i arbeidslivet. Foreldrene får opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe barna sine, og vi arbeider for å styrke den faglige kompetansen blant de ansatte.

Fotball Krysser Grenser

I regi av Misjonsalliansens prosjekt ”Fotball Krysser Grenser” har det blitt bygget fotballbaner og startet opp fotballskoler for å gi barn og ungdom et fritidstilbud. I tillegg innvolveres foreldre og voksne som trenere og organisatorer på banene. I kjølvannet av dette er en nå i ferd med å danne en egen klubb, Club Deportivo Alianza Juvenil, i de fattige områdene av Guayaquil. Det er omtrent 400 barn og unge som trener fast på banene, men mange flere har vært innom i løpet av et år. Man ønsker å jobbe med verdier og holdninger gjennom fotballen, at fotballbanene er et sted man får kunnskap for livet. Det arrangeres også temasamlinger om blant annet familierelasjoner, ernæring og farene ved hiv/aids. I tillegg er kursing av trenere og frivillige viktig. Blant annet arrangeres det ”tankeutviklingskurs”, trenerkurs og dommerkurs. 

Mikrokreditt / Mikrofinans

Mikrofinansarbeidet i Ecuador retter seg særlig mot mennesker som aldri tidligere har hatt tilgang til lån eller andre banktjenester. Stiftelsen D-MIRO er Misjonsalliansens mikrokredittinstitusjon i Ecuador og gir små lån til fattige grundere og småbedrifter som ønsker å etablere eller utvide bedriftsideene sine. Lånene er på mellom 200 og 2000 dollar. D-MIRO har i dag omtrent 45 000 kunder. Misjonsalliansen og D-MIRO satser spesielt for å tilby lån til mennesker som lever med hiv/aids og til unge entreprenører.Fra juli 2011 er stiftelsen D-MIRO regulert som bank. Dette gir kundene et bedre og bredere utvalg av finansielle tjenester, så som sparing og forsikring. Tjenestene er rimeligere, og risikoen for institusjonen reduseres gjennom et strengere kontrollregime.

Kirke

Misjonsalliansens nesten 50 samarbeidskirker tilhører alle registrerte, nasjonale kirkesamfunn. Moderkirkene tar formelt ansvar for struktur og teologiopplæring, mens Misjonsalliansen bidrar med støtte til kirkebygg, studier, diakonalt arbeid, søndagsskole og barne- og ungdomsarbeid. I tillegg underviser Misjonsalliansen i diakoni ved noen av kirkesamfunnenes nasjonale teologiseminarer og driver et pastornettverk med rundt 35 pastorer.

Frivillig arbeid

De som jobber frivillig i Guayaquil bor på Misjonsalliansens gjestehus, Casa Alianza. Som frivillig kan du jobbe i prosjektene, enten som hjelpelærer, som assistent ved ett av sentrene for funksjonshemmede, som ungdomsleder i kirkene, eller som fotballtrener. Du kan også være informasjonsmedarbeider og skrive om eller lage video fra prosjektene.

Les mer om frivillig arbeid

Les mer om Casa Alianza i Guayaquil

 

Powered by Cornerstone